Vystoupení k zákonu o Dozoru nad trhem s výrobky

Praha/Senát – Ve středu 15.2.2023  jsem na plénu Senátu zpravodajoval můj druhý zákon, tentokrát o Dozoru nad trhem s výrobky. Plénum souhlasilo s vrácením zákona a přijalo pozměňovací návrhy, které jsem navrhl Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ten je Plénu doporučil. Takže mne v blízké době čeká poprvé cesta do Poslanecké sněmovny hájit to, aby poslanci schválili vrácený zákon se změnami, které odstraňují vady původního návrhu zákona.

Pro ty, které  tato problematika zajímá detailněji, přikládám stenozáznam mého vystoupení:

Senátor Petr Fiala:  Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní senátorky, páni senátoři, Senátu byl dne 23. 1. 2023 z PS postoupen vládní návrh nového zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů. Cílem návrhu je implementace nařízení EP a Rady EU 2019/1020 ze dne 20. 6. 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení 765/2008 a 305/2011, dále jen nařízení o dozoru nad trhem. Zákonem má být zřízen ústřední styčný orgán, úřad, a stanoveny jeho základní úkoly. Rovněž se dále vymezují některé pravomoci orgánů dozoru ve vztahu k vymáhání povinností obsažených v harmonizačních právních předpisech, které nejsou ve vnitrostátním právu zakotveny. A některé jejich další povinnosti, které budou muset v návaznosti na novou právní úpravu EU plnit.

Zákon obsahuje část 1., to je vlastní zákon o dozoru nad trhem s výrobkem. V částech 2.-9. se jedná o změny osmi souvisejících zákonů. Zákon byl Poslanecké sněmovně postoupen 16. 12. 2021, 3. čtení a schválení se uskutečnilo 13. 1. 2023, tedy po 13 měsících. V mezidobí byly změněny dva související zákony, konkrétně zákon o ochraně spotřebitelů a zákon o odpadech tak, že v dnes projednávaném zákoně jsou u těchto zákonů navrhovány již neproveditelné změny. Zákon by tedy po jeho případném schválení obsahoval tyto dvě vady.

S tímto byli seznámeni při jednání výboru zástupci MPO a s pozměňovacími návrhy, které výbor navrhuje a které tyto vady odstraňují, vyslovili souhlas.

VHZD přijal na své 6. schůzi ve středu 8. 2. 2023 následující usnesení. Po úvodním slově zástupce předkladatele Eduarda Mořického, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu, po zpravodajské zprávě senátora Petra Fialy a po rozpravě výbor:

1) doporučuje Senátu PČR vrátit návrh zákona PS PČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení,

2) určuje zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Petra Fialu,

3) pověřuje předsedu výboru Senátu Miroslava Plevného, aby předložili toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Děkuji za pozornost.

Nejnovější příspěvky