19. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Praha/Senát – Ve středu 1. listopadu na 19. schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož jsem členem, výbor nepřijal ke konsolidačnímu balíčku doporučující usnesení, neshodli jsme se ale ani na žádném pozměňovacím návrhu. Rozhodne tak příští týden plénum Senátu. Za sebe snad už jen, že nejsem přívržencem rčení „lepší aspoň něco než nic“…

Na dalším pořadu jednání byl mimo jiné Přehled o příjmech a výdajích Senátu Parlamentu ČR za leden – září 2023. Návrh na změnu stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců evropského parlamentu. Informace z jednání Podvýboru pro energetiku a dopravu ze dne 31. října 2023 k senátnímu tisku č. N 83/14 – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, kterým se mění směrnice 2012/34/EU a zrušuje nařízení (EU) č. 913/2010. Informace z jednání Podvýboru pro zemědělství ze dne 31. října 2023
k senátnímu tisku č. N 76/14 – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a jejich potravinách a krmivech a o změně nařízení (EU) č. 2017/625. Dále pak  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14.srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Uvádím to zde jako ukázku toho, jak širokým spektrem zákonů se zabýváme. Přečíst je, natož jim všem hlouběji porozumět, není v silách jedince. Proto je ke každému zákonu z našich řad přidělen zpravodaj, který má k danému zákonu za úkol zpracovat tzv. zpravodajskou zprávu. To celé se děje za podstatné odborné podpory legislativního odboru Senátu. Jim především patří velký dík.

Legislativní odbor plní úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu jako jedné z komor zákonodárného sboru.

 • sleduje projednávání návrhů zákonů, popř. jejich změn a mezinárodních smluv v orgánech moci výkonné,
 • sleduje projednávání návrhů zákonů, popř. jejich změn a mezinárodních smluv ve výborech Poslanecké sněmovny a v jejím plénu,
 • zpracovává nezávisle a nestranně pro potřeby senátorů informace k postoupeným či předloženým návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám,
 • na žádost senátora – zpravodaje spolupůsobí při zpracování přehledu podaných pozměňovacích návrhů k projednávaným návrhům zákonů (jejich změnám),
 • spolupůsobí při tvorbě usnesení Senátu k projednávaným zákonům ve smyslu čl. 46 Ústavy a k projednávaným mezinárodním smlouvám a při tvorbě usnesení výborů Senátu,
 • spolupůsobí při přijímání zákonných opatření Senátu a vyhotovuje jejich konečné znění, plní úkoly související s jejich vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky,
 • zajišťuje konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná,
 • spolupracuje s odborem legislativním Poslanecké sněmovny při plnění zákonodárné pravomoci Parlamentu České republiky,
 • zajišťuje při jednání Senátu a při jednáních výborů Senátu konzultační službu v otázkách legislativní povahy,
 • připravuje návrhy vyjádření pro Ústavní soud, je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem Senát nebo předseda Senátu,
 • vyjadřuje se k právním otázkám obsaženým v podáních adresovaných Senátu a Kanceláři Senátu z hlediska ústavně-právního.

Nejnovější příspěvky